tisdag 18 februari 2014

Nätverk 2014 - Analys som grund för skolutveckling


Lärstämman för 2013 år nätverk närmar sig...

Den 2:a april träffas vi för att dela med oss till varandra om de olika lärområden och lärfrågor som lärgrupperna ägnat sig åt sedan förra våren. Vi börjar med kaffe mellan 10.00-10.30 för att sedan ägna oss åt vårt gemensamma lärande. En grupp har lärt om Kvalitetsarbete, en om Helhetsidé, samt två grupper som lärt om Lärandebaserad skolutveckling. Tidsramarna för gruppernas redovisning är cirka 1 timme varav ungefär 20 minuter avsätts till förståelsefördjupning genom dialog med övriga deltagare. Det är möjligt att göra justeringar i tidsramarna. Någon grupp kan behöva mer tid och någon kan kanske klara sig med mindre tid. Hör av er till inger.olsson@kau.se om tidsbehovet så kan vi göra finjusteringar i programmet.

Den 3:e april avslutas första årets nätverkslärande genom att tillsammans se mönster i de olika lärgruppernas slutsatser och lärdomar varefter vi övergår till att starta ett nytt nätverk för de som vill fortsätta lära om och utveckla ett lärandebaserat perspektiv i sina verksamheter.

Det övergripande temat för nästa års nätverk är analys som grund för utvecklings- och kvalitetsarbete. Brister i analysarbetet är en av Skolinspektionens tre mest frekventa anmärkningar. Utifrån ett lärandeperspektiv på skolutveckling är det positivt att Skolinspektionen lyfter fram analys som en viktig faktor i skolors kvalitets- och utvecklingsarbete eftersom analys utgör grunden för lärandet om sambandet mellan det vi gör och det vi uppnår med det vi gör. Ett annat positivt tecken för lärandebaserad skolutveckling är Skolverkets betoning av både kollegialt lärande, kollegiala lärande samtal samt analys som viktiga i skolors utvecklingsarbete.

De som väljer att delta i det nya nätverksårets lärande om analys som grund för utvecklingsarbete väljer ett eget angeläget analysområde som utgångspunkt för sitt lärande. Det kan t ex handla om att analysera åtgärdsplaner för att förstå vilken typ av problem som är mer eller mindre vanliga på skolan, vilka åtgärder som är mer eller mindre vanliga för att hjälpa eleverna i sitt lärande och sin utveckling samt vilka effekter olika åtgärdsplaner leder till. Resultatet av analysen kan sedan ligga till grund för inriktningen av skolutvecklingsarbetet. Ett annat analysområde skulle kunna vara att undersöka om och hur de lärdomar vi har och det lärandeperspektiv vi vill utveckla är beroende av de förutsättningar som våra huvudmän ger.

Utöver deltagarna i det gångna årets nätverk har vi alla möjlighet att bjuda in kollegor eller andra som är intresserade av vårt perspektiv. För att kunna göra en slutgiltig planering av lokaler och utformning av de två dagarnas arbete behöver vi veta vilka som kommer att delta.

Det mer detaljerade preliminära programmet för de två dagarnas lärarbete ser ut på följande sätt:

Ons 2 april
10.30 - 11.15 Inledning - HÅ riktar in träffen mot analys med hjälp av gruppernas erfarenheter 
11.15 - 12.15 Grupp 1 presenterar sitt arbete
12.15 - 13.15 Lunch
13.15 - 14.15 Grupp 2
14.15 - 14.45 Kaffe
14.45 - 15.45 Grupp 3
15.45 - 16.45 Grupp 4

Tors 3 april
8.30 - 9.30 Summering av lärdomar från dag 1.
10.00 – 14.00 Nytt nätverksår. Indelning i det kommande årets nätverksgrupper utifrån val av analysområde. Planering av det kommande nätverksårets lärande om analys som grund för utvecklingsarbete.
14.00 - 15.00 Storgruppspass för frågor, runda bland grupperna vad de har tänkt göra

Vi har satt en gräns vid 50 deltagare och tillämpar anmälningsdatum som utgångpunkt för antagning till de två dagarna.


Anmälan sker här Vi behöver ha din anmälan senast 1 mars

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar