fredag 1 mars 2013

Problemformulering och planering av lärprocessen

Den första nätverksträffen i det nya nätverket för lärandebaserad skolutveckling hölls på Karlstads universitet den 27-28 februari. Under två intensiva dagar möttes skolledare, förvaltningsledare och utvecklingsledare för att påbörja ett gemensamt arbete med att bygga upp kunskap med relevans för skolors och förskolors utvecklingsarbete i ett lärandeperspektiv.
Förutom att lära känna varandra fördes lärande samtal i syfte att nå en gemensam fördjupad förståelse av de problem och dilemman som nätverkets deltagare identifierat. Som stöd i arbetet med att ”förvandla” dessa problem och dilemman till en eller flera forskningsbara frågor använde sig nätverksdeltagarna av följande struktur:

Arbetet med strukturen kan beskrivas i tre steg:
Steg 1: Ringa in ett problem/utvecklingsområde
Gruppen beskriver problemet/utvecklingsområdet och hur det kommer till uttryck i den egna vardagspraktiken samt motiverar varför det uppfattas angeläget att utveckla kunskap om just detta genom att relatera till aktuella styrdokument, tidigare lärdomar och/eller forskning.
Steg 2: Formulera en lärfråga
Gruppen formulerar den övergripande fråga som kommer att vara vägledande för arbete. 
Steg 3: Precisera med hjälp av en eller flera forskningsfrågor
Gruppen formulerar en eller flera ”forskningsbara” frågor, vilka kan tas som utgångspunkt för den undersökning man har avsikt att göra för att få ett utökat underlag för gruppens lärande.
Varje grupp upprättade sedan en lärplan för det kommande arbetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar