torsdag 21 februari 2013

Välkommen!


Det nya nätverket för lärandebaserad skolutveckling har samma syfte som i det ursprungliga PBS-nätverket – att bidra både till skolornas konkreta utvecklingsarbete och till den vetenskapliga kunskapsbildningen om skolutveckling. Vi ser det som ett sätt att förverkliga skollagens krav på att all skolverksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet där medarbetare och ledare inom skolverksamheten i högre grad blir medaktörer i den systematiska kunskapsbildningen om lärande och utveckling såväl på individ som grupp och organisationsnivå.

Nätverket är tänkt att ha en tydlig uppbyggnad och struktur utifrån ett kunskapande perspektiv. Som deltagare i nätverket ingår man i en lärgrupp som fördjupar sig i en systematisk kunskapsbildning inom det område som lärgruppen väljer. (Se den gröna listen ovan)

Lärgrupper

Lärgrupperna fördjupar sig inom ett område som deltagarna själva upplever som särskilt angeläget och intressant. Lärandet om en och samma fråga sker under en längre tid (1-2 år) där underlag för gruppens systematiska kunskapsbildning utgörs av erfarenheter och undersökningar i och från den egna vardagsverksamheten under perioderna mellan lärgruppsträffarna. Arbetet löper över tid utifrån lärandespiralen på ett systematiskt vis. 

Medarbetargruppen vid Karlstads universitet deltar i nätverket genom handledning av lärgrupperna, arrangemang av nätverksträffar och övrig administration, IKT och forskning. Till varje lärgrupp knyts en medarbetare som bistår respektive grupp i sitt lärande och kunskapande. Till stöd för gruppernas lärande kommer här att finnas ett bibliotek av föreläsningar, artiklar, "verktyg" och annat digitalt material som vi tror grupperna kan ha hjälp av i arbetet. Det gemensamma lärarbetet i lärgrupperna sker via nätet men kan givetvis även ske genom direkta fysiska träffar för de som väljer detta. Varje lärgrupp har ett eget videokonferensrum som kan användas när gruppen så önskar.

Nätverksträffar

Under de två årliga nationella nätverksträffarna organiseras en lärstämma där man får möjlighet att ta del av de olika lärgruppernas kunskapsbildning. En möjlighet är att vi ger ut en antologi där vi presenterar våra lärdomar från varje lärområde.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar